fbpx

Deze Algemene
Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg
met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in
werking per 1 juni 2014.

 

Deze Algemene Voorwaarden zullen
worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering
van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover
deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

 

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de
ondernemer Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel  4 – Het aanbod Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het
herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Artikel 9 – Verplichtingen
van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting
herroepingsrecht Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra
garantie Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties:
duur, opzegging en verlenging Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen Artikel 18 – Branchegarantie

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 – Wijziging van de
algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      
Aanvullende
overeenkomst
: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale
inhoud en/of diensten verwerft
in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer
worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die
derde en de ondernemer;

2.      
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de
consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.      
Consument: de natuurlijke persoon die
niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-,
ambachts- of beroepsactiviteit;

4.       Dag: kalenderdag;

5.      
Digitale inhoud: gegevens die in digitale
vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.      
Duurovereenkomst: een
overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of
digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.       Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail
– dat de consument of
ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op
te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik
gedurende een periode
die is afgestemd op het doel
waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.       Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;

9.      
Ondernemer: de
natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en
producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;

 

10.  
Overeenkomst
op afstand
: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud
en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.  
Modelformulier
voor herroeping
: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen
Europese modelformulier voor herroeping;

12.  
Techniek
voor communicatie op afstand
: middel dat kan worden gebruikt
voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
samengekomen;

 

 

 

 

 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer 

Connect-r SchuimFabriek;
Edisonstraat 16

7903AN Hoogeveen

+31854016234

info@schuimfabriek.nl

KVK: 77113489
BTWnr : NL860905007B01
IBAN:NL08INGB0009272300

Indien de activiteit van de
ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over
de toezichthoudende autoriteit;

 

Indien de ondernemer een
gereglementeerd beroep uitoefent:

         
de beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;

         
de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte
waar deze is toegekend;

         
een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing
zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden
zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand
tussen ondernemer en consument.

2.       Voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op
welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat
zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.       Indien de overeenkomst op
afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek
van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.

4.       Voor het geval dat naast
deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen
op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1.       Indien een aanbod een
beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

2.       Het aanbod bevat een
volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale
inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod
binden de ondernemer niet.

3.       Elk aanbod bevat zodanige
informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1.       De overeenkomst komt, onder
voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding
door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.

2.       Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van
deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.

3.       Indien de overeenkomst
elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.       De ondernemer kan zich
binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.       De ondernemer zal uiterlijk
bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.  het bezoekadres van de
vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b.  de voorwaarden waaronder en
de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. 
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.  de prijs met inbegrip van
alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van
toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. 
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst
een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. 
indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.       In geval van een duurtransactie is de bepaling
in het vorige lid slechts
van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1.       De consument kan een
overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder
opgave van redenen
ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze
niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.       De in lid 1 genoemde
bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft
ontvangen, of:

a.       als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop
de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product
heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan
het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling
van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.       als de levering van een
product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;

 

c.       bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten
gedurende een bepaalde
periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde,
het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd:

3.       De consument kan een
dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die
niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder
opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de
reden van herroeping, maar deze
niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.      
De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het
sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die
niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over
herroepingsrecht:

5.       Indien de ondernemer de
consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping
niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de
oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
bedenktijd.

6.       Indien de ondernemer de in
het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen
twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt
de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de
bedenktijd

1.       Tijdens de bedenktijd zal de
consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt
hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren
zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.       De consument is alleen
aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een
manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.       De consument is niet
aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem
niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het
herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.       Als de consument gebruik
maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door
middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige
wijze aan de ondernemer.

2.       Zo snel mogelijk, maar
binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de
consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van)
de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product
zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht
genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.       De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking,
en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.       Het risico en de bewijslast
voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.

5.       De consument draagt de
rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer
niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument
de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.       Indien de consument herroept
na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering
van gas, water of elektriciteit die niet gereed
voor verkoop zijn gemaakt in een
beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de
consument de ondernemer een bedrag
verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer
is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming
van de verbintenis.

7.       De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering
van water, gas of
elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume
of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a.       de ondernemer de consument
de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet
heeft verstrekt, of;

 

b.      
de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de
dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de
bedenktijd heeft verzocht.

8.      
De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke
levering van niet op een materiële
drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.      
hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft
ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde
van de bedenktijd;

b.      
hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het
verlenen van zijn toestemming; of

c.      
de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.      
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle
aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.       Als de ondernemer de melding
van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt
hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.       De ondernemer vergoedt alle
betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht
voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen
14 dagen volgend op de dag waarop
de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer
aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij
het product heeft ontvangen of tot de consument
aantoont dat hij het product
heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.       De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,
tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is
kosteloos voor de consument.

4.       Als de consument heeft
gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten
voor de duurdere methode niet terug
te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer
kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,
maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten
van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.       Producten of diensten
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen

2.       Overeenkomsten die gesloten
zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan
een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de
ondernemer worden aangeboden aan de consument
die persoonlijk aanwezig
is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de
producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.      
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar
alleen als:

a.       de uitvoering is begonnen
met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.       de consument heeft verklaard
dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst
volledig heeft uitgevoerd;

4.       Dienstenovereenkomsten voor
terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde
datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5.       Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6.       Volgens specificaties van de
consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument,
of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7.       Producten die snel bederven
of een beperkte houdbaarheid hebben;

8.       Verzegelde producten die om
redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden
teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9.       Producten die na levering
door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10.   Alcoholische dranken waarvan
de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan
de levering slechts
kan plaatsvinden na 30 dagen,
en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen
van de markt waarop de ondernemer geen invloed
heeft;

11.   Verzegelde audio-,
video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;

 

12.  
Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13.  
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager,
maar alleen als:

a.      
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming
van de consument; en

b.      
de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 – De prijs

1.       Gedurende de in het aanbod
vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of
diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
in btw-tarieven.

2.       In afwijking van het vorige
lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.       Prijsverhogingen binnen 3
maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.       Prijsverhogingen vanaf 3
maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. 
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b.   de consument de bevoegdheid
heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.

5.      
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief btw.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.       De ondernemer staat er voor
in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en
de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de
ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.       Een door de ondernemer, diens
toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer
de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten
in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.       Onder extra garantie wordt
verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent
die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1.       De ondernemer zal de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen
tot verlening van diensten.

2.       Als plaats van levering
geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.       Met inachtneming van hetgeen
hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame
spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere
leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt,
of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de consument
hiervan uiterlijk 30 dagen nadat
hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.       Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
onverwijld terugbetalen.

5.       Het risico van beschadiging
en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van
bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend
gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur,
opzegging en verlenging

Opzegging:

1.      
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde

 

opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.       De consument kan een
overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.      
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

         
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een
bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

         
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

         
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor
zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4.       Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,
mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.       In afwijking van het vorige
lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden,
als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging
kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.       Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur
worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand. De
opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot
het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften.

7.       Een overeenkomst met beperkte
duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften
(proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en
eindigt automatisch na afloop van de proef- of
kennismakingsperiode.

Duur:

8.       Als een overeenkomst een
duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst
te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij
de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 – Betaling

1.       Voor zover niet anders
is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen
te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij
het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de
overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de
overeenkomst heeft ontvangen.

2.       Bij de verkoop van producten
aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht
worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering
van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.       De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.       Indien de consument niet
tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14
dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na
het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer
gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening
te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen
tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende €
5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de
consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

1.       De ondernemer beschikt over
een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

2.       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame
tijd nadat de consument
de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer.

3.       Bij de ondernemer ingediende
klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn
van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.

4.       Een klacht over een product,
dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een
klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop
Keurmerk
(http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel
naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

5.       Indien de klacht niet binnen
een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in
onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor
de geschillenregeling.

 

Artikel 17 – Geschillen

1.       Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument
waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.       Geschillen tussen de
consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel
door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (
www.sgc.nl).

3.       Een geschil wordt door de
Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn
klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4.       Uiterlijk twaalf maanden
nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de
Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5.       Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een
daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit
te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door
de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument
niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het
geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6.       De Geschillencommissie doet
uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van
de Geschillencommissie (
http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-
commissies/2701/webshop
). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

7.       De Geschillencommissie zal
een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer
surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt
of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil
door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

8.       Indien naast de
Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van
verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop
Keurmerk bij voorkeur
bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

 

Artikel 18 – Branchegarantie

1.       Stichting Webshop Keurmerk
staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie
Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend
advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter
voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing
door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit
dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van
€10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk
aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend
advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop
Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het
bindend advies nakomt.

2.       Voor toepassing van deze
garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting
Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering
op de ondernemer overdraagt aan Stichting

 

Webshop Keurmerk.
Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de
consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt
over te dragen aan Stichting Webshop
Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten
de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan
wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting
Webshop Keurmerk

1.       Stichting Webshop Keurmerk
zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de
Consumentenbond.

2.       Wijzigingen in deze
voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn
gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende
de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

 

Adres
Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

 

Bijlage I: Modelformulier
voor herroeping

 

 

Modelformulier
voor herroeping

 

(dit formulier alleen
invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

         
Aan:           [ naam ondernemer]

 

[ geografisch
adres ondernemer]

 

[ faxnummer
ondernemer, indien beschikbaar]

 

[ e-mailadres
of elektronisch adres van ondernemer]

 

 

         
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze
overeenkomst betreffende de verkoop
van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van
de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van
de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

 

 

         
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst
bij producten]

 

         
[Naam consumenten(en)]

 

         
[Adres consument(en)]

         
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier
wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van
toepassing is of invullen wat van toepassing is.+31